Metodické návody

Metodický pokyn ke kontrole závěrečných prací systémem Turnitin v SIS (akt. únor 2024) 

Metodický pokyn k využívání Umělé inteligence (AI) na UK (akt. červen 2023) 

Organizace výuky v akademickém roce 2022/23 (tzv. hybridní rok)

Organizace výuky v letním semestru 2021/2022 (tzv. hybridní jaro)

Organizace výuky v zimním semestru 2021/2022 (tzv. hybridní podzim)

Soubor doporučení z hlediska organizace výuky v zimním semestru 2021/2022, které je dobré učinit před začátkem semestru a v jeho průběhu.

Metodika přijímacího řízení formou online testu v Moodle UK 

Soubor zásad a technických náležitostí nutných zajistit před realizací příjímacího řízení v Moodle. […] Zpracovalo Centrum pro podporu elerningu UK. Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362).

⇒ Metodika online výuky studentů se speciálními potřebami

Krátký metodický materiál, který upozorňuje na specifické problémy v daných kategoriích studentů se speciálními potřebami při zajišťování on-line výuky. Texty obsahují definování případných problémů a možnosti jejich řešení. Jedná se o zobecnění doporučených přístupů – je potřeba pamatovat na to, že mohou být u konkrétní(ho) studentky(ta) studijní potřeby nastaveny jinak a že je přístup k němu potřeba upravit – v souladu s posudkem funkční diagnostiky. Podpořeno projektem ESF pro VŠ II na UK, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013322. Zpracovali pracovníci Akademické poradny UK. 

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]    Stránky Akademické poradny [WEB]

Desatero akademického pedagoga

Metodický materiál k realizaci vysokoškolské výuky zpracoval pod záštitou AS UK 2021 tým kolegů Mgr. et Mgr. David Hurný, Bc. Martin Čihák, MUDr. Anna Malečková, RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D., prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D., MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]    Odkaz na WIKI stránky [WEB]

⇒ Metodika pro uskutečňování distančních kontrol studia 

Kontroly studia studijního předmětu je možné v návaznosti na zákon č. 188/2020 Sb., vnitřní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu nebo v usnesení Rady pro vnitřní hodnocení o uskutečňování studijního programu a bez ohledu na chybějící úpravu v Pravidlech organizace studia fakulty. […] Zpracovalo centrum celoživotního vzdělávání UK. 

  Odkaz na stránky metodického materiálu [WEB]

⇒ Metodika pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky

Krizový COVID zákon umožňuje konat státní zkoušky distančně, přičemž tyto nemusí být veřejné, pokud bude jejich průběh nahráván. Distanční zkoušky je možné konat v případě, že je osobní přítomnost studentů při výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole omezena […] Zpracovalo centrum celoživotního vzdělávání UK.

  Odkaz na stránky metodického materiálu [WEB]

Testování a hodnocení studentů na VŠ 

Publikace byla vydána za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci centralizovaného rozvojového projektu MŠMTC-13/2021 Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení. Vydala Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha 2021. Autoři: RNDr. Čestmír Štuka Ph.D. a MUDr. Martin Vejražka Ph.D.

Odkaz ke stažení publikace [PDF]

Koncepce, metodika a možnosti hodnocení e-learningu na Univerzitě Karlově 

Tento metodický materiál se věnuje využití moderních technologií ve výuce ve vysokoškolském kontextu a popisuje základní principy a zásady zajišťující kvalitu elektronického vzdělávání. Definuje jeho specifika a rozdíly mezi tradiční a online výukou. Následně se věnuje jednotlivým krokům celého životního cyklu online kurzu; jeho tvorbě, vytyčení výukových cílů, zásadám jeho řízení a nastiňuje jeho doporučenou strukturu. […] Zpracovalo Centrum pro podporu elerningu UK. Podpořeno projektem: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362)

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]    Odkaz na stránky metodického materiálu [WEB]

⇒ Metodika postupu při podezření na plagiát ve studentských pracích

Tato metodika si klade za cíl podrobně a srozumitelně popsat doporučené postupy k situacím, jež mohou nastat při posuzování studentských prací a podezření na plagiátorství. Zpracovali zaměstnanci OSZS RUK a ÚK UK.

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]

⇒ Metodika hodnocení originality habilitačních prací dle OR 15/2019 a dalších příslušných předpisů

V návaznosti na Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy, Opatření rektora č. 15/2019 a OR č. 35/2019 a další příslušně předpisy (OR č. 72/2017) byl vypracován následující metodický materiál, který si klade za cíl definovat základní doporučení pro provedení kontroly originality habilitačních prací. Tato doporučení nemusí být vždy uplatňována v plné šíři, neboť nemusí pokrývat celé spektrum oborů, v nichž vznikají habilitační práce na Univerzitě Karlově. Tato oborová specifika je třeba mít vždy na paměti a příslušné body tohoto materiálu dle nich modifikovat. Zpracovala Ústřední knihovna Univerzity Karlovy ve spolupráci s Odborem pro vědu a výzkum RUK.

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]

⇒ Metodika výstupů projektů OP VVV a autorské právo

Právní analýza a návrh možného řešení. Jedná se o soubor názorů a doporučení autorů určených především k prohloubení aktuálně probíhající diskuse ohledně licencování výstupů projektů OP VVV. Obecně je problematiku práv duševního vlastnictví chránící předměty ochrany, zejména pak nejčastěji autorské právo chránící autorské dílo, potřeba diskutovat a řešit již ve fázi samotné přípravy projektu před vznikem jednotlivých výstupů projektů, a to s ohledem na možnosti jejich budoucího užívání a licencování. Zpracovalo: Centrum pro transfer technologií, Masarykova univerzita v Brně. Autoři: JUDr. Matěj Myška, Ph.D., Mgr. et Mgr. Matěj Búřil, JUDr. Jan Zibner.

Odkaz ke stažení metodického materiálu [PDF]